Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Statut

STATUT IZBY
plik PDF
plik PDF

Uchwała 
Rady Izby Przemysłowo Handlowej 
Inwestorów w Polsce
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby

W wykonaniu uchwały nr 20 z dnia 15 kwietnia 2014 r. XII Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo- Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Rada Izby niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Izby, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał nr 2-19 powyższego Walnego Zgromadzenia, jak następuje:

TEKST JEDNOLITY STATUTU
Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów 
w Polsce


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1
Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce, zwana dalej „Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków. Izba może używać nazwy skróconej Izba Inwestorów w Polsce. 

Art. 2
Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inwestujących kapitałowo w inny sposób. 

Art. 3
Izba jest osobą prawną z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie. Izba może tworzyć oddziały terenowe, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Izba może tworzyć zespoły oraz komisje problemowe.

Art. 4
Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Izba może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 5
Izba używa pieczęci z napisami: Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce lub Izba Inwestorów w Polsce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Art. 6
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

II. CELE I ZADANIA IZBY

Art. 7
Do zadań Izby należy: 
1) reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby, 
2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, 
3) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby, 
4) organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, 
5) prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników członków Izby, 
6) uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej członków Izby, 
7) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego, 
8) prowadzenie działalności kulturalnej, socjalnej i społecznej w celu integracji członków Izby ze środowiskami, w których działają, 
9) udzielanie na życzenia członka Izby opinii i rekomendacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, 
11) informowanie opinii publicznej o warunkach funkcjonowania inwestycji w Polsce i o ich ewentualnych zagrożeniach,
12) podpisywanie porozumień w zakresie tworzenia i utrzymywania systemów zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych, po środkach niebezpiecznych w tym po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.


Art. 8
Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez: 
1) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby, 
2) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów oraz udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie związanym z działalnością gospodarczą,
3) opracowywanie okresowych analiz dotyczących warunków do prowadzenia działalności gospodarczej członków Izby, przedkładanie odpowiednim władzom wniosków wypływających z tych analiz oraz współdziałanie w ich realizacji, 
4) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
5) tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby, 
6) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych, 
7) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) zawieranie stosownych porozumień i umów z organami państwowymi i samorządowymi (także samorządu terytorialnego), a w tym porozumień, których Izba może być stroną zgodnie z postanowieniami odrębnych ustaw,
9) podejmowanie inicjatyw, których celem jest optymalizacja działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Izby, a w tym w dziedzinie środowiska.
10) przystępowanie do związków, federacji (konfederacji) oraz porozumień zrzeszających przedsiębiorców lub ich organizacje,
11) prowadzenie kampanii edukacyjnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9
1. Członkami Izby mogą być następujący przedsiębiorcy: 
1) spółki kapitałowe,
2) spółki osobowe, 
3) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 
4) fizyczne osoby krajowe i zagraniczne (przedsiębiorcy) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Izby - jako członkowie honorowi (z wyłączeniem praw i obowiązków wynikających z art. 10 pkt 1 oraz art. 11 pkt 4 i 5),
6) stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą.

Art. 10
Członkowi Izby przysługuje prawo: 
1) czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby, 
2) uczestniczenia w posiedzeniach Rady i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym, 
3) uczestniczenia w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych działających w Izbie, 
4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby, 
5) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie, 
6) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego. 

Art. 11
Członek Izby ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i wybieralnych organów Izby, 
2) przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej, dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad uczciwej konkurencji, 
3) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby, 
4) regularnego opłacania składek członkowskich, 
5) wniesienia wpisowego. 


Art. 12
Decyzje w sprawach przyznawania członkostwa podejmuje Rada Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu. Stosunek członkostwa w Izbie powstaje z dniem uiszczenia wpisowego oraz składki za pierwszy okres rozliczeniowy. Za zgodą Rady Izby kandydat na członka może być zwolniony z obowiązku uiszczenia wpisowego.

Art. 13
1. Członek może wystąpić z Izby za 3-miesięcznym wypowiedzeniem członkostwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzi w życie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Na wniosek członka, jego członkostwo w Izbie może być zawieszone na okres do lat 3 (trzech). Z końcem miesiąca, w którym Rada podjęła uchwałę w tej sprawie ulegają zawieszeniu wszelkie prawa i obowiązki członka Izby.

Art. 14
Członkostwo Izby ustaje: 
1) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu administracyjnego o wykreśleniu przedsiębiorcy z właściwego rejestru (ewidencji)przedsiębiorców, 
2) z dniem podjęcia przez Radę Izby decyzji o wykluczeniu ze składu członków Izby, 
3) z upływem okresu wypowiedzenia na skutek wystąpienia członka Izby. 
4) z dniem podjęcia przez Radę Izby decyzji o skreśleniu z listy członków Izby na skutek zaległości w opłacaniu składek członkowskich za trzy okresy rozliczeniowe. 

Art. 15 
Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków Izby może nastąpić, jeżeli członek: 
1) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi, 
2) narusza obowiązki członka Izby, 
3) dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. 

Art. 16
1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez swojego pełnomocnika. 
2. Członka będącego osobą prawną lub spółką osobową reprezentuje w Izbie osoba fizyczna (przedstawiciel lub wspólnik) upoważniona do reprezentowania tego przedsiębiorcy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2, może reprezentować tylko jednego członka Izby. 
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą pełnić funkcję tylko w jednym z organów Izby, tj. Radzie albo Komisji Rewizyjnej albo Sądzie Koleżeńskim. 


IV. ORGANA IZBY

Art. 17
1. Organami Izby są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Izby, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński, 
5) Zarząd Izby. 
2. W skład organów Izby wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 mogą być wybierane wyłącznie osoby fizyczne o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2. 
3. Kadencja organów wybieralnych trwa 4 lata. 

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 18
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby. 

Art. 19
Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby. Członek Izby na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany przez osobę, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub 2 albo przez pełnomocnika działającego na podstawie indywidualnego upoważnienia. Treść art. 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 20
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1) uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian, 
2) uchwalanie kierunków działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji, 
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności innych organów Izby za okres ich kadencji, 
4) uchwalanie zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,
5) wybór i odwoływanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
6) udzielanie absolutorium ustępującym organom, 
7) uchwalanie regulaminu wyborczego, 
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu (bądź nie) Izby do związku lub federacji organizacji samorządu gospodarczego albo do organizacji pracodawców.
2. W okresie między Walnym Zgromadzeniem uprawnienia określone w ust. 1 pkt 4 wykonuje Rada Izby. Art. 21
Walne Zgromadzenie zwoływane jest co dwa lata przez Radę, która zawiadamia członków Izby listem poleconym o pierwszym i drugim terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na dwa miesiące przed jego odbyciem, z zastrzeżeniem postanowień art. 22. 

Art. 22
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej, organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy Rada Izby zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołaniu, który powinien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Art. 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt. 5), które są podejmowane w głosowaniu tajnym. Ponadto Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów oddanych może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach. 


RADA IZBY

Art. 24
1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. 
2. Do kompetencji Rady należy: 
1) uchwalanie programu działalności oraz budżetu Izby, 
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby, Głównego Księgowego oraz uchwalanie regulaminu wynagrodzeń dla pracowników Izby, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie; wykluczenia mogą następować na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub zgodnie z postanowieniami art. 15 pkt 2) niniejszego statutu, 
4) określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy celowych i odpisów na te fundusze oraz podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby oraz wykonywania planów finansowych, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów lub delegatur terenowych, komisji i zespołów problemowych (platform branżowych i tematycznych), klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców, 
7) uchwalanie regulaminu pracy Rady, 
8) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby, 
9) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady zgodnie z art. 26 oraz uzupełnienia jej składu zgodnie art. 25 ust. 2, 
10) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej, 
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości, jak również wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie objętych budżetem Izby, 
12) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego, jak również warunków stosowania ulg i różnicowania wysokości tych należności,
13) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organem prasowym Izby, 
14) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady, 
15) podejmowanie uchwał w innych sprawach niż zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

Art. 25
1. Rada Izby liczy od 7 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Rada może dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków w liczbie nie większej niż 1/2 składu Rady. 
3. Członek Rady może upoważnić na piśmie innego członka do oddania głosu na posiedzeniu Rady w sprawach, które obejmuje porządek obrad. 

Art. 26
Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w razie: 
1) śmierci członka Rady, 
2) ustania członkostwa w Izbie, 
3) wygaśnięcie prawa do reprezentacji członka Izby, 
4) rezygnacji z członkostwa w Radzie, 
5) skreślenie z listy członków Rady na wniosek Sądu Koleżeńskiego zgłoszony na podstawie orzeczenia tego Sądu, 
6) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady. O usprawiedliwieniu bądź nie usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada,
7) zawieszenia członkowstwa w Izbie przez przedsiębiorcę (firmę), na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Art. 27
1. Rada Izby odbywa posiedzenia raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Rady Izby lub zastępujący go Wiceprezes: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek 1/3 członków Rady. 
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady Izby lub zastępującego go Wiceprezesa. 
4. Na posiedzenie Rady są zapraszani: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Komisji/Zespołów Problemowych oraz członkowie Zarządu. 
5. Prezes Rady Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad. 

Art. 28
1. Rada Izby wybiera ze swego składu prezesa Izby. Prezes Izby na pierwszym lub drugim posiedzeniu Rady wnioskuje o wybór trzech wiceprezesów oraz dwóch członków Prezydium, którzy w tym składzie tworzą Prezydium Rady. Rada Izby może uchwalić regulamin działania Prezydium. 
2. Prezes Izby organizuje pracę Rady oraz nadzoruje pracę Zarządu Izby 
3. Rada Izby może powoływać komisje problemowe pod przewodnictwem członka Rady. 

Art. 29
Izbę reprezentuje na zewnątrz Prezes Izby lub upoważniony przez niego Wiceprezes, a w razie potrzeby inny członek Rady lub członek Zarządu z zastrzeżeniem art. 38. 

KOMISJA REWIZYJNA
Art. 30
1. Komisja Rewizyjna liczy 2 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w okresie między Walnymi Zgromadzeniami może ona dokooptować na zwolnione miejsce jednego nowego członka. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
3. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie: 
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej, 
2) ustania członkostwa w Izbie, 
3) wygaśnięcia prawa do reprezentacji członka w Izbie, 
4) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, 
5) skreślenia z listy członków Komisji Rewizyjnej na wniosek Sądu Koleżeńskiego zgłoszony na podstawie orzeczenia tego Sądu, 
6) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach. O usprawiedliwieniu bądź nie usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Komisja Rewizyjna. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Zarządu. 

Art. 31
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych, 
2) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby, 
3) przedstawianie Radzie i Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Izby, 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady, 
5) przedkładanie Radzie opinii w sprawie projektu budżetu Izby na dany rok kalendarzowy. 
2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji. 

Art. 32
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji. 
2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienia jej składu (kooptacji) określa uchwalony przez nią regulamin. 


SĄD KOLEŻEŃSKI 

Art. 33
1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 3 członków. 
2. W razie konieczności uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego w okresie między Walnymi Zgromadzeniami może on dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków w liczbie nie większej niż 2. 
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
4. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie: 
1) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego, 
2) ustania członkostwa w Izbie, 
3) wygaśnięcia prawa do reprezentacji członka Izby, 
4) rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim, 
5) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach. O usprawiedliwieniu bądź nie usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Sąd Koleżeński. 
5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 
1) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszanie Statutu, zasad etycznych w działalności gospodarczej, dobrych obyczajów kupieckich lub o czyn nieuczciwej konkurencji, jak również wnioskowanie do Rady o wykluczenie członka z Izby, 
2) wnioskowanie do Rady lub Komisji Rewizyjnej o zawieszenie w prawach członka tych organów lub odwołanie ze składu, 
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz pomiędzy udziałowcami członka Izby będącego spółką kapitałową oraz pomiędzy wspólnikami spółki osobowej będącej członkiem Izby, jeśli zainteresowani poddadzą się jego jurysdykcji jako sądu polubownego, 
4) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób, 
5) opiniowanie projektów ustaw lub innych dokumentów związanych z działalnością Izby oraz jej członków. 
6. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby. 
7. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim oraz zasady jego funkcjonowania określa regulamin. 

ZARZĄD IZBY 

Art. 34 
1. Zarząd liczy od 2 do 3 członków i składa się z dyrektora generalnego oraz jednego lub dwóch zastępców.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Izby w głosowaniu tajnym. 
3. Członkowie Zarządu są angażowani na podstawie upoważnienia umów przewidzianych w prawie polskim. Umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Izby, na podstawie upoważnienia Rady Izby akceptującego warunki umowy z członkiem Zarządu. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji stanowi podstawę do rozwiązania zawartej z nim umowy. Członkowie Zarządu mogą również, za ich zgodą, sprawować swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.
4. Dyrektor Generalny jest pracodawcą dla pracowników Izby. 

Art. 35
Zarząd Izby wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, zapewnia obsługę organizacyjną organów Izby oraz realizuje zadania Izby w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada Radzie najpóźniej do 10 grudnia projekt budżetu Izby na rok następny 
2) przedstawia Radzie Izby propozycje działań i konkretnych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych Izby 
3) zarządza majątkiem i funduszami Izby zgodnie z budżetem Izby oraz na podstawie uchwał Rady 
4) organizuje i nadzoruje pracę komisji/zespołów problemowych, oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby, 
5) składa Radzie sprawozdanie z działalności Zarządu 
6) opracowuje analizy i wystąpienia w sprawach członków Izby.V. GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY

Art. 36
1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
2. Majątek Izby tworzą: 
1) wpływy ze składek członkowskich i wpisowego, 
2) wpływy z darowizn, spadków i zapisów, 
3) wpływy i składki na fundusze celowe, 
4) wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby, 
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych, 
6) dotacje (pomoc publiczna, dofinansowanie z innych źródeł),
7) inne wpływy. 
3. Składki członkowskie mają charakter zobowiązań cywilno-prawnych członków wobec Izby. 
4. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych. 
5. Rada Izby uchwala regulamin zasad gospodarki finansowej Izby. Regulamin ten może przyznać określić zasady wewnętrznego samofinansowania się komisji/zespołów problemowych, zgodnie z uchwałami Rady Izby.

Art. 37
Koszty działalności organów statutowych i Zarządu ponosi Izba. 

Art. 38
Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby w sprawach majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 39
Uchwałę w sprawie zmian Statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 

Art. 40 
1. Rozwiązanie Izby następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Ponadto rozwiązanie Izby następuje w innych przypadkach wskazanych przez prawo. 
2. W razie rozwiązania Izby Rada powołuje likwidatora, którego zadaniem jest uregulowanie spraw majątkowych, zabezpieczenie dokumentacji Izby oraz wykonanie innych czynności nakazanych przez prawo. 
3. Nadzór nad działalnością likwidatora sprawuje Rada Izby. 
4. Jeżeli po zakończeniu procesu likwidacji Izby pozostanie jakikolwiek majątek, to podlega on przekazaniu na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 


Uchwała została przyjęta 7 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. 

banery boczne